s/w Kopien

Auflage A4 A3
01 - 10 0,20 Euro 0,40 Euro
11 - 30 0,15 Euro 0,30 Euro
31 - 99 0,12 Euro 0,24 Euro
ab 100 0,09 Euro 0,18 Euro
ab 200 0,08 Euro 0,16 Euro
ab 500 0,07 Euro 0,14 Euro
ab 1000 0,06 Euro 0,12 Euro
höhere Auflage Preis auf Anfrage
s/w Kopie auf Overheadfolie 0,90 Euro
Farbkopie auf Overheadfolie 2,10 Euro
vergrößern/verkleinern A4/A3 0,30 Euro / 0,50 Euro